Algemene voorwaarden

1.       Introductie en begripsbepalingen

1.1   Pastryfinder.nl is het platform dat gepassioneerde hobbybakkers en liefhebbers van het lekkerste gebak samenbrengt. Via de website kunnen hobbybakkers een profielpagina aanmaken waar ze hun eigen producten kunnen aanbieden aan de klant. Door het brede aanbod van hobbybakkers en producten is de klant in staat om de beste hobbybakker en het favoriete gebak eenvoudig te vinden. Na afloop kan de klant de het product beoordelen.

1.2   De organisatie die handelt als Pastryfinder.nl en deze website beheert, is de eenmanszaak Pastryfinder. Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72615664 en gevestigd op de Meindert Hobbemastraat, 1318 PE, Almere. Er kan contact opgenomen worden via het e-mailadres klantenservice@pastryfinder.nl.

1.3   In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Website: het platform van Pastryfinder.nl

b. Lid: geregistreerd gebruiker van de website.

c. Hobbybakker: lid die op de website zelfgemaakte producten kan aanbieden op een niet-commerciële basis.

d. Consument: lid die via de website een product kan bestellen en betalen voor zichzelf en/of anderen en na afloop een beoordeling kan achterlaten.

e. Productprijs: de vergoeding die een hobbybakker vraagt voor een door hem/haar aangeboden product.

f. Commissie: de kosten die pastryfinder.nl van de productprijs afhaalt voor het faciliteren van de transactie tussen de klant en hobbybakker.

g. Transactiekosten: de kosten die pastryfinder.nl  in rekening brengt bij de consument voor het dekken van de transactiekosten die pastryfinder.nl maakt voor de transactie tussen de hobbybakker en de consument.

h. Wet- en regelgeving: alle wettelijke bepalingen die van toepassing kunnen zijn op leden en de overeenkomsten tussen hen of met Pastryfinder.nl. Hieronder vallen onder meer Europese regelgeving, wetten in formele zin, algemene maatregelen van bestuur, ministeriële regelingen, provinciale en gemeentelijke verordeningen.

1.4   Pastryfinder.nl heeft met haar website uitsluitend een faciliterende rol om hobbybakkers en consumenten bij elkaar te brengen. Pastryfinder.nl is zelf geen onderdeel in de overeenkomst tussen de hobbybakker en de consument.

1.5   Hobbybakkers en consumenten stemmen ermee in dat zij automatisch lid worden van Pastryfinder.nl wanneer zij zich aanmelden op de website. Aan dit lidmaatschap zijn geen kosten verbonden. Ook stemmen zij ermee in om op de hoogte gehouden te worden van ontwikkelingen rondom Pastryfinder.nl middels een digitale nieuwsbrief (e-mail), waarvoor zij zich op ieder moment kunnen afmelden.

1.6   Het lidmaatschap en de gebruiksovereenkomst kan op ieder moment, zonder opgave van reden, door beide partijen (Pastryfinder.nl en de hobbybakker/klant) worden opgezegd met onmiddellijke ingang. Gebruikers kunnen opzeggen per e-mail, waarna hun gegevens die op Pastryfinder.nl staan permanent  zullen worden verwijderd.

1.7   Leden verklaren zich akkoord met de artikelen in deze algemene voorwaarden waarin ook enkele verplichtingen en verboden zijn opgenomen. Pastryfinder.nl kan echter op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld dat hobbybakkers en consumenten bepalingen niet daadwerkelijk naleven.

1.8   Alle gebruikers van de website kunnen zich met klachten over hobbybakkers of consumenten wenden tot Pastryfinder.nl.

2.       Voorwaarden gebruik website

2.1   Hobbybakkers en consumenten dienen zich op de website te registeren als lid van Pastryfinder.nl, alvorens zij zelfgemaakte producten respectievelijk aanbieden op de website of kopen.

2.2   Leden zijn zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste informatie. Door het invullen van hun gegevens op de website stemmen leden in met het feit dat Pastryfinder.nl contact met hen kan opnemen.

2.3   Het is niet toegestaan om hobbybakkers te benaderen voor commerciële doeleinden of om hen te benaderen met vragen en verzoeken die niet zijn gerelateerd aan het bestellen of beoordelen van een zelfgemaakt product. Ook is het niet toegestaan om informatie op de website te gebruiken voor andere doeleinden, tenzij hiervoor voorafgaand schriftelijke toestemming is verkregen van Pastryfinder.nl. Indien er op onrechtmatige wijze gebruik wordt gemaakt van de website of van informatie op de website, dan kan Pastryfinder.nl besluiten om hiervoor een schadevergoeding te vorderen.

2.4   Het gebruik van Pastryfinder.nl is op eigen risico en Pastryfinder.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade op wat voor manier dan ook, met inachtneming van de Nederlandse wet- en regelgeving.

2.5   De intellectuele eigendomsrechten op Pastryfinder.nl en onderliggende software, vormgeving en content berusten te allen tijden bij Pastryfinder.nl of haar licentieverleners. Door het aanleveren van content voor het maken van een profielpagina op Pastryfinder.nl geven gebruikers toestemming om deze user-generated content te gebruiken in het kader van de functie van Pastryfinder.nl.

3.       Verplichtingen hobbybakkers

3.1   Hobbybakkers zijn verplicht om: 

a.       het door hen met de consument overeengekomen en aangebodene te verstrekken.

b.       de gangbare hygiëne regels na te leven en ervoor te zorgen dat zij producten gebruiken en verwerken die van goede kwaliteit zijn.

c.      de commissie af te dragen aan Pastryfinder.nl.

c.      alle relevante wet en regelgeving na te leven.

3.2    Het is hobbybakkers niet toegestaan om zelfgemaakte producten aan te bieden op een commerciële basis.

3.3   Pastryfinder.nl kan hobbybakkers, gevraagd en ongevraagd, meer informatie en aanbevelingen geven over voedselveiligheid en hygiëne.

3.4  Indien de hobbybakker de bovengenoemde verplichtingen niet naleeft, kan Pastryfinder.nl besluiten om de hobbybakker permanent te verwijderen van het platform.

4.       Verplichtingen consument

4.1   Consumenten zijn verplicht om:

a.      de totale productprijs en transactiekosten van het aangevraagde product te betalen voordat het product wordt opgehaald of geleverd.

b.       alle wet- en regelgeving na te leven. 

4.2   Het is consumenten niet toegestaan om in beoordelingen die zij achterlaten op de website taal te gebruiken die als ongepast, beledigend, kwetsend of aanstootgevend kan worden opgevat, of om in een beoordeling producten of diensten aan te bieden.

4.3   Indien consumenten vragen hebben over voedselveiligheid en hygiëne, dan kunnen zij hierover contact opnemen met Pastryfinder.nl.

4.4  Indien deconsument de bovengenoemde verplichtingen niet naleeft, kan Pastryfinder.nl besluiten om de consument permanent te verwijderen van het platform.

5.       Hygiëne maatregelen voor hobbybakkers

5. 1 Het is belangrijk dat hobbybakkers de gangbare hygiëne regels na leven en ervoor zorgen dat producten worden gebruikt en verwerkt die van goede kwaliteit zijn.

5.2 Pastryfinder heeft met zorg een aantal hygiëne maatregelen opgesteld waar hobbybakkers aan moeten voldoen.

1. Gebruik alleen ingrediënten waarvan de houdbaarheidsdatum nog niet verstreken is.

2. Controleer of de ingredienten er goed en vers uitzien. 

3. Voorkom dat gekoelde en diepgevroren ingredienten te lang buiten de koelkast/vriezer liggen.

4. Zorg ervoor dat je keuken en de materialen die je gebruikt schoon zijn.

5. Was je handen met handzeep voordat je begint met het maken van het product en na elk toiletbezoek.

6. Indien je langhaar hebt is het handig dit samen te binden om eventuele haren in het product te voorkomen.

7. Dek eventuele wondjes goed af.

8. Vraag aan de klant of ze eventuele allergiën hebben waar je rekening mee moet houden.

6.       Betalingen en annuleringen

6.1   Consumenten dienen voordat het product opgehaald of geleverd wordt de totale kosten van hun aanvraag te betalen via de website via iDeal, Paypal of creditcard. Dit bedrag bestaat uit de productprijs welke is bepaald door de hobbybakker en de transactiekosten welke is bepaald door Pastryfinder.nl.

6.2   Pastryfinder.nl berekent een commissie van 10% van de productprijs.

6.3   Eventuele geschillen tussen consumenten en hobbybakkers over de prijs van het product staan niet in de weg aan de verschuldigdheid van aan de Pastryfinder.nl toekomende commissie.

6.4   Consumenten kunnen een productaanvraag annuleren door dit uiterlijk binnen 24 uur na de betaling door te geven aan Pastryfinder.nl, waarna de hobbybakker geïnformeerd zal worden. Tevens kan een product alleen geannuleerd worden wanneer dit minimaal 24 uur voor de ophaaldatum wordt gedaan. Pastryfinder.nl zal vervolgens de reeds betaalde productprijs binnen 15 werkdagen terugstorten.

6.5   Er vindt geen restitutie plaats indien consumenten na 24 uur van de betaling het product willen annuleren of indien consumenten het product niet komen ophalen.

6.6   Hobbybakkers kunnen bestellingen annuleren door dit uiterlijk binnen 24 uur na de betaling door te geven aan Pastryfinder.nl, waarna de consument geïnformeerd zal worden.

7.       Aansprakelijkheid  

7.1   Pastryfinder.nl  sluit alle aansprakelijkheid voor het handelen of nalaten van leden en andere bezoekers van de website en alle andere derden uit.  

7.2   Het gebruik van de website is op eigen risico en Pastryfinder.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld in het geval dat de website niet naar behoren functioneert. 

7.3   Omdat de inhoud van de website voor een groot deel wordt ingevuld door haar leden is  Pastryfinder.nl afhankelijk van de hobbybakkers, consumenten of andere bezoekers van het platform voor het meldingen van misbruik of andere overtredingen die in strijd zijn met deze algemene gebruiksvoorwaarden.  

7.4   Leden en bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van wet- en regelgeving en Pastryfinder.nl wijst alle aansprakelijkheid en verantwoordelijk hiervoor dan ook af. Pastryfinder.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel opgelegde boetes en/of sancties en/of de gevolgen hiervan.

7.5   Pastryfinder.nl kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de wijze van afhandelen van klachten en de gevolgen daarvan.  

8.       Klachtenprocedure  

8.1   De website kent de mogelijkheid om een klacht door te geven over Pastryfinder.nl, een hobbybakker of een consument, dit kan via het contactformulier. 

8.2   Afhankelijk van de klacht kan Pastryfinder.nl contact opnemen met de indiener van de klacht of de persoon waar de klacht betrekking op heeft.  

8.3   Pastryfinder.nl is gerechtigd om bij een door haar als gegrond beoordeelde klacht of op eigen initiatief sancties op te leggen, waaronder het voorwaardelijk, tijdelijk en/of permanent royeren van een of meerdere van haar leden zonder opgaaf van reden. Tegen opgelegde sancties is geen bezwaar of beroep mogelijk.

8.4   Pastryfinder.nl zal in het geval van een gegronde klacht altijd contact opnemen met de persoon waar de klacht betrekking op heeft.  

8.5   Pastryfinder.nl behoudt zich het recht voor om klachten niet in behandeling te nemen, omdat zij kennelijk ongegrond zijn, onvoldoende onderbouwd zijn of geen klacht zijn. Pastryfinder.nl  is in dat geval niet verplicht contact op te nemen met de indiener van de klacht. 

9.       Privacy statement

9.1   In het kader van de website verwerkt Pastryfinder.nl  persoonsgegevens als verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Deze gegevens worden verwerkt om Pastryfinder.nl mogelijk te maken en om contact met gebruikers te onderhouden, om vragen of opmerkingen te behandelen, of om te reageren indien er een geschil ontstaat.

9.2   Pastryfinder.nl gaat zorgvuldig met persoonsgegevens om. Persoonsgegevens worden uitsluitend gedeeld voor zover dat inherent is aan Pastryfinder.nl of wanneer daarvoor een wettelijke verplichting is. Gegevens die door leden worden ingevuld op de profielpagina delen wij in het kader van Pastryfinder.nl ook met andere gebruikers.

9.3   Persoonlijke aandacht staat bij Pastryfinder.nl centraal en alle uitingen van ongenoegen zullen zorgvuldig en in vertrouwen door ons worden behandeld.

9.4   Pasrtyfinder.nl maakt gebruik van ‘’cookies’’ om de gebruikersbeleving te optimaliseren.

9.5   Meer informatie over de Wet bescherming persoonsgegevens is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

9.6   Pastryfinder.nl  zal op frequente basis nieuwsbrieven sturen aan haar leden. Indien een lid deze niet meer wenst te ontvangen, kan hij of zij dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar klantenservice@pastryfinder.nl.

10.       Slot  

10.1   Pastryfinder.nl behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden zonder voorafgaande mededeling te wijzigen. De actuele versie van deze algemene gebruiksvoorwaarden, het privacy- en annuleringsbeleid zijn altijd op de website beschikbaar.  

10.2   Op deze algemene gebruiksvoorwaarden, het privacy- en annuleringsbeleid is Nederlands recht van toepassing.

10.3   Dit document is met zorg opgesteld op 30-10-2018 en als laatst gewijzigd op 19-02-2019.